4IN118 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp
Freedom of Religion and Belief, 7.5 Credits
Historisk teologi, Teologi och omvärld
Vt 2016/2017 jan - apr (v04-v13). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: IN118
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kampen för religions- och övertygelsefrihet spelar en avgörande roll för demokratins framväxt. I kursen studeras religions- och övertygelsefrihetens förankring i svensk och internationell rätt. I dagens Sverige prövas religionsfrihetens räckvidd och gränser utifrån t.ex. bruket av huvudduk. Hur kan religions- och övertygelsefrihet förverkligas i ett mångkulturellt samhälle i Sverige och internationellt?
Efter kursen förväntas studenten:
• ha kunskaper om den historiska bakgrunden till den nutida förståelsen av religions- och övertygelsefriheten
• ha god kännedom om hur samvetsfrihet tillämpas i praktiken
• ha förmåga att självständigt granska och reflektera över religions- och övertygelsefrihet gränser och möjligheter i olika länder
• orientera sig i världsreligionernas syn på religionsfrihet och religionsbyte.
Litteratur
Andersson, Dan-Erik och Johan Modée, 2011. Mänskliga rättigheter och religion. Malmö: Liber. (250 s).

EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief, 2013. OSCE/ODIHR. (18 s) Se: Länk 

Gunn, Jeremy, T., 1996. Adjudicating Rights of Conscience Under the European Convention on Human Rights. I Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives, The Hague: Martinus-Nijhoff. (25).

Gunner, Göran, 2005. Religions- och samvetsfrihet. I Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter. Utg. under red. av Göran Gunner & Elena Namli. Lund: Studentlitteratur. S. 189-210. (22 s).

Roth, Hans Ingvar, 2012. Är religion en mänsklig rättighet? Stockholm: Norstedts. (334 s).

Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas, 2010. Stockholm: Svenska Missionsrådet. (20 s) Se: Länk

Wigorts Yngvesson, Susanne, 2016. Frihet till samvete. Stockholm: Timbro (130 s) 

Lärare
Göran Gunner
Examinationsform
Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Student som inte tidigare läst minst 15 hp inom mänskliga rättigheter skall, som en introduktion till ämnesområdet, före kursens början ha läst följande bok: Hedlund Thulin, Kristina, 2008: Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter. Tredje upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2012-10-23
Litteraturen reviderad 2015-11-10