4TO211 Världsreligionerna, 7.5 hp
The World Religions, 7.5 Credits
Teologi och omvärld
Ht 2016/2017 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Detta utbildningstillfälle är inställt!
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp inklusive Religionshistoria 4,5 hp eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om världsreligionerna med avseende på deras innehåll, uttrycksformer och sociala funktioner. Judendom, islam, hinduism och buddhism studeras och i någon mån besläktade asiatiska religioner. Vid sidan därav syftar kursen till att ge ett fördjupat religionsfenomenologiskt perspektiv genom att allmänreligiösa fenomen fokuseras och jämförs. Utdrag ur religionernas heliga urkunder läses.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna redogöra för de icke-kristna världsreligionernas kärninnehåll och karaktäristika
• ha tillägnat sig tillräcklig överblick över världsreligionerna för att kunna analysera likheter och olikheter mellan dem
• ha en förståelse för det egenartade och likartade beträffande religionens väsen och religiösa fenomen.
Litteratur
Andersson, Daniel & Peste, Jonathan, 2008: Judisk mosaik: introduktion till judisk religion, kultur och tradition. Lund: Studentlitteratur. (350 s.)

Esposito, John L., 2011: Islam. Den raka vägen. Lund: Studentlitteratur. S. 1-174, 225-373. (323 s).

Jacobsen, Knut A., 2002: Buddhismen. Kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och Kultur. S. 1-176 (176 s).

Knott, Kim, 2000: Hinduism: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press. (142 s).  
Lärare
Kenneth Ritzén
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2009-02-05
Litteraturen reviderad 2012-10-23