4TO311 Världsreligionerna i Sverige, 7.5 hp
Social and Religious Change, 7.5 Credits
Teologi och omvärld
Ht 2016/2017 nov - jan (v45-v03). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TO311
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive Teologins förändrade förutsättningar 7,5 hp eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i den förändrade situation som håller på att utvecklas i vårt land genom att globaliseringen fört snart sagt alla världens religioner till den svenska kontexten. När de stora religionernas förekomst och utveckling i Sverige studeras läggs tonvikt vid islam som den i särklass största icke-kristna religionen i Sverige. Men även judendom liksom religioner med indiskt ursprung behandlas. Vi studerar och diskuterar svårigheter och möjligheter i den svenska situationen, hur etablering och integration fortskrider. Vi tar också upp frågor som har att göra med religionens roll i kulturmöten och faktorer kopplade till migration.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna identifiera och diskutera de förutsättningar och faktorer, religiösa och icke-religiösa, som försvårar och underlättar migration, integration och mötet med värdlandet och dess majoritetsbefolkning
• besitta grundläggande kunskaper om världsreligionernas närvaro, utbredning och villkor i Sverige
• förstå religionens betydelse för migranter i frågor om individuell och kollektiv identitet, trygghet och anpassning men också förstå hur religionens funktion som strategi och kulturell resurs förändas i mötet med nya livsomständigheter
• kunna diskutera religionsfriheten i ett mångreligiöst samhälle.
Litteratur
Dencik, Lars, 2006. Judendom i Sverige. En sociologisk belysning. Uppsala: Swedish Science Press, Studier av inter-religiösa relationer 24. (60 s).

Andersson, Daniel & Sander, Åke (red.), 2009. Det mångreligiösa Sverige - ett landskap i förändring. 2 uppl. Lund. Studentlitteratur. S. 1-520. (520 s).

Gunner, Göran, 1999. Att slakta ett får i Guds namn. SOU 1999:9. (80 s).

Larsson, Göran & Sander, Åke, 2007. Islam and muslims in Sweden: integration or fragmentation?: a contextual study. Berlin: Lit Verlag. (420 s).  
Lärare
Kenneth Ritzén
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2008-03-06
Litteraturen reviderad 2012-04-17