5IN213 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv, 15.0 hp
Interpreting God and Society, 15.0 Credits
Praktisk teologi, Systematisk teologi, Teologi och omvärld
Vt 2016/2017 jan - jun (v04-v23). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN213
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
I denna kurs integreras tre ämnen: etik, religionssociologi och religionspsykologi. Utifrån dessa belyses olika tolkningar av människan och samhället. I kursen introduceras teoretiska perspektiv på teologins beskrivningar av människans relation till Gud och det andliga, såväl som de individuella och kollektiva aspekterna av religioners och andligheters betydelse för människor. I kursen behandlas sekulära och kristna perspektiv på etiken samt metoder för att tolka dessa; mystika upplevelser, genusaspekter på religiös erfarenhet och religiös erfarenhet i ett mångkulturellt samhälle; institutionell religion och religiositet utanför traditionella institutioner samt förbindelser mellan sociala, kulturella och religiösa förändringar vad gäller religionen i samhället.
Efter kursen förväntas studenten:
• uppvisa grundläggande kunskaper om etikens, religionspsykologins och religionssociologins teorier om människan, religionen och teologin
• kunna analysera olika teoriers förklaringar om människan och hennes teologiska anspråk inom etik, religionssociologi och religionspsykologi
• visa förmåga att argumentera muntligt och skriftligt för kursens innehåll i relation med olika grupper i samhället.
Litteratur
Del 1 (Etik): 
Hauerwas, Stanley, 2012. Det fredliga riket: en introduktion till kristen etik. Skellefteå, Artos Norma (291 s)

Singer, Peter, 2002. Praktisk etik. Stockholm, Thales (333 s)

Artiklar tillkommer på ca 50 sidor.

Del 2 (Religionspsykologi):
Geels, Antoon & Wikström, Owe, 2012. Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin. 3:e utg. Stockholm: Natur och Kultur. (485 s).


Del 3 (Religionssociologi):
Furseth, Inger & Repstad, Pål, 2005. Religionssociologi - en introduktion. Malmö: Liber. (302 s).

Religion som resurs: existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv, 2012. Utg. under red. av Mia Lövheim & Jonas Bromander. Skellefteå: Artos. (369 s).  

Weber, Max, 1978. Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Lund: Argos. (161 s).

Lärare
Anneli Winell, Göran Sahlberg, Petra Carlsson
Examinationsform
Seminarier, Salstentamen, PM.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2015-12-15