5IN222 Text, kontext och tolkning, 15.0 hp
Text, Context and Interpretation, 15.0 Credits
Bibelvetenskap, Allmänt, Systematisk teologi, Historisk teologi
Vt 2016/2017 jan - jun (v04-v23). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN222
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Denna kurs handlar om att läsa och tolka texter i olika sammanhang och med olika utgångspunkter. Vad är det att förstå en historisk, teologisk, eller filosofisk text, och vilka verktyg och tolkningsmetoder är relevanta? Kursen ger en introduktion till bibeltolkningens historia och hermeneutik. Vi resonerar kring filosofiska och teologiska perspektiv på tolkning, samt reflekterar över etiska konsekvenser av, och eget ansvarstagande för, olika tolkningar. Vi tränar användning av både traditionella och nyare tolkningsmetoder genom teoretiska reflektioner och metodiska övningar. Särskild tonvikt läggs vid källkritik, vid texternas historiska, litterära och ideologiska sammanhang, samt vid de etiska frågeställningar texterna väcker
Efter kursen förväntas studenten:
• visa grundläggande kunskap om hermeneutikens historia, samt kritisk medvetenhet om teologiska, filosofiska och etiska perspektiv på texttolkning
• kunna använda enklare metoder för texttolkning, samt kunna redovisa detta muntligt och skriftligt
• visa god förmåga att reflektera över olika tolkningstraditioner, deras kontext, samt deras teologiska och etiska konsekvenser.
Litteratur
Bibelvetenskap
Gud och det utvalda folket. Inledning till Gamla testamentet. 2012. 2 uppl. Utg. under red. av Larsolov Eriksson & Åke Viberg. Stockholm: Verbum. S. 187-210 (24 s).

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007. Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox (236 s).

Jesus och de första kristna. Inledning till Nya testamentet
. 2006. Utg. under red. av Dieter Mitternacht & Anders Runesson. Stockholm: Verbum. S. 387-481 (95 s).

Vikström, Björn, 2005. Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur (144 s).
 
Kyrkohistoria
Gregorius av Nyssa, 2011. Mose liv. Skellefteå: Artos (150 s)

Jasper, David, 2004. A Short Introduction to Hermeneutics. London: Westminister John Know Press (140 s).

Läsarna i distraktionernas tid. Bibel, kyrka och den digitala revolutionen. 2014. Utg. under red. av Joel Halldorf. Stockholm: Tro & Liv (180 s)

Kompendium, ca 30 sidor

Systematisk teologi

Bianchi, Enzo, 2014. God, where are you? London: Paraclete Press. (156 s)

Jackelén, Antje, 2016. Samlas kring hoppet. Stockholm: Verbum. (190 s)

Rackover, Jossel, 2005. Jossel Rakovers samtal med Gud. Lund. Arcus (120 s)

Artiklar tillkommer, publiceras på kurshemsidan
Lärare
Joel Halldorf, Thomas Kazen, Åke Viberg, Sara Gehlin
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2014-12-16
Litteraturen reviderad 2016-10-12