5MR162 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp
Human Rights and International Law, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2016/2017 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR162
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
I kursen studeras de olika juridiska dokumenten i form av deklarationer och konventioner som tillsammans utgör det internationella människorättssystemet, hur de tolkas, tillämpas och efterlevs. Särskilt fokuseras på utvecklingen av mänskliga rättighetssystemet nationellt, regionalt och på global nivå.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha grundläggande kunskap i internationell rätt och mänskliga rättigheter
• kunna förstå och analysera viktiga deklarationer och konventioner som berör MR-området
• kunna orientera sig i hur utvärdering och kontroll av MR-systemet är uppbyggt
• ha grundläggande kunskap om de olika regionala system för skydd av mänskliga rättigheter.
Litteratur
Smith, Rhona, K. M., 2013. Textbook on International Human Rights, 6 uppl. Oxford: Oxford University Press (448 s).

Mahmoudi, S., Bring, O., Wrange, P., 2014. Sverige och folkrätten, 5 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik (364 s).

Arbetsmaterial: 
Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt. 2004. Stockholm: Norstedts Juridik.

Mahmoudi, S., 2011. Folkrättsliga texter. Stockholm: Norstedts Juridik

Ytterligare material tillkommer under kursen, såsom artiklar och rättsfall.
Lärare
Ulf Johansson Dahre
Examinationsform
Salstentamen.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga Rättigheter vid Teologiska högskolan Stock 2014-11-24