5MR269 Rasism och diskriminering, 7.5 hp
Racism and Adverse Discrimination, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2016/2017 nov - jan (v45-v03). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR269
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 45 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
I kursen analyseras rasismens idéer och spridning, historiskt och i nutid. Det demokratiska samhällets motreaktion i form av lagstiftning, deklarationer och konventioner studeras. Särskilt uppmärksammas nya former av kulturrasism, nationalism, och diskriminering samt strategier för att motarbeta dessa.
Efter kursen förväntas studenten:
• behärska grundläggande definitioner av och teoribildningar kring rasism och diskriminering
• ha inblick i det historiska perspektivet på rasism och diskriminering
• ha goda kunskaper om hur diskriminering och rasism behandlas i svensk och internationell rätt
• kunna synliggöra och kritiskt granska diskriminerande strukturer samt självständigt diskutera frågan om juridiskt och moraliskt ansvar.
Litteratur
Fredrickson, George M., 2015 rev uppl. Racism: a short history. Princeton: Princeton University Press. (232 s). Eller den svenska översättningen som inte längre finns hos förlaget, men finns att låna i biblioteket, Den kan också beställas som e-bok: 2013. Rasism, en historisk översikt. Lund: Historiska media.

Gabinus Göransson, Håkan; Flemström, Stefan; Slorach, Martina och del Sante, Naiti, 2013. Diskrimineringslagen. Tredje upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik (226 s). 

Hylland Eriksen, Thomas, 1999. Kulturterrorismen, En uppgörelse med tanken om kulturell renhet. Falun. Bokförlaget Nya Doxa. (72 s).

Passmore, Kevin, 2015. Vad är fascism?: en kort introduktion. Malmö: Arx (216 s).

Rattansi, Ali, 2007. Racism, A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press (208 s).


Arbetsmaterial: 

Konventionssamlingen

ICERD:s kritik av Sverige

Lärare
Marco Helles
Examinationsform
PM, Salstentamen.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga Rättigheter vid Teologiska högskolan Stock 2015-10-26