5TO215 Fred, konflikt och religion, 7.5 hp
Peace, Conflict and Religion, 7.5 Credits
Teologi och omvärld
Vt 2016/2017 jan - apr (v04-v13). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TO215
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Religionens återkomst såväl i nationella som internationella politiska sammanhang studeras i denna kurs med avseende på relationen till begreppen ”fred” och ”konflikt”. Under vilka omständigheter kan religionen förklara att fred skapas, eller att konflikt uppstår, inom och mellan samhällen? Denna och relaterade frågor studeras utifrån aktuella konfliktmönster och trender i det globala samhällets utveckling.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha god kunskap om grundläggande konfliktteoretiska begrepp
• äga förmåga att tillämpa dessa begrepp på en pågående konflikt med religiöst formulerade aktörer
• kunna beskriva och analysera några olika roller som religiösa dimensioner kan spela i en väpnad konflikt.
Litteratur
Ramsbotham, Oliver m.fl., 2016. Contemporary Conflict Resolution. Cambridge: Polity Press. (624 s.)

Between Terror and Tolerance. 2014. Red. Timothy Sisk. Washington: Georgetown University Press.( 270 s.)

Gods and Arms. On Religion and Armed Conflict. 2013. Red. Kjell-Åke Nordquist. Eugene: Pickwick Publications. (163 s.) Finns som e-bok via Ebook Central för studenter och personal på THS.

Tillkommer arbetsmaterial för konfliktanalys.
Lärare
Kjell-Åke Nordquist
Examinationsform
PM, Salstentamen.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2016-01-26
Litteraturen reviderad 2016-09-14
Reviderad 2016-09-14