5TO341 Judendom och islam, 7.5 hp
Judaism and Islam, 7.5 Credits
Teologi och omvärld
Vt 2016/2017 apr - jun (v14-v23). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TO341
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive Teologins förändrade förutsättningar 7,5 hp eller Teologi i det moderna samhället 7,5 hp eller Religion, kultur, samhälle 7,5 hp eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
I kursen läggs tonvikten vid judendomens och islams nutida manifestationer. Religionens vardagspraktiker är ett viktigt tema liksom dess betydelse som motivation för anhängarnas tanke- och handlingsmönster. De båda religionernas mångfald uppmärksammas och deras varierande former och funktioner i samspel med politiska, sociala och kulturella faktorer granskas. Deras möten, roller och utformning i Mellanöstern liksom i Västvärlden analyseras. Särskild tonvikt läggs vid hur centrala aktörer använder sig av religionen i det religiopolitiska skeendet.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa god överblick beträffande komparativa religionsstudier och kunskaper om de två religionerna islams och judendomens innehåll och uttrycksformer samt insikt i aktuell forskning kring dem
• visa förmåga att integrera tidigare och nyvunna kunskaper för att kunna analysera komplexiteten i religionens roll för individernas livsförståelse och för dess samhälleliga och politiska funktioner
• visa förmåga att utifrån vetenskapliga perspektiv och litteratur göra bedömningar av islams och judendomens funktioner och roll i Västerlandet och i Mellanöstern.
Litteratur
Bowering, Gerhard (red.), 2015. Islamic Political Thought: An Introduction. Princeton University Press. S. 1-23, 32-151, 169-184, 202-237, 252-261 (195 s).

Fine, Jonathan, 2015. Political Violence in Judaism, Christianity and Islam. Boulder: Rowman & Littlefield Publishers (280 s).

Lange, Nicholas de & Freud-Kandel, Miri (red.), 2005. Modern Judaism. Oxford: Oxford University Press. S. 29-40, 54-77, 81-125, 193-226, 267-276, 290-361, 389-411, 426-447 (241 s).

Ruttenberg, Danya (red.), 2009. Passionate Torah: Sex and Judaism. (305 s). Finns som e-bok via Ebook Central för studenter och personal på THS.

Lovat, Terence (red.), 2012. Women in Islam: Reflections on Historical and Contemporary Research. New York: Springer (250s.).
Lärare
Kenneth Ritzén
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2011-07-01
Litteraturen reviderad 2016-10-12
Reviderad 2014-12-16