5MR171 Mänskliga rättigheter och filosofins grunder, 7.5 hp
Human Rights and Basic Theories of Philosophy, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2017/2018 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR171
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursen avser att ge grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter som ett filosofiskt projekt. Kursen ger en introduktion i olika filosofiska argument med fokus på antiken fram till medeltiden. Särskild tyngdvikt läggs vid naturrätten, men i kursen ges också utblickar mot andra filosofiska traditioner än den västerländska.

Efter kursen förväntas studenten:
• ha god inblick i de mänskliga rättigheternas filosofiska källor inom naturrätt
• kunna argumentera för och emot naturrättsligt synsätt på rättigheter
• ha kännedom om andra filosofiska traditioner än den västerländska.
Litteratur
Halldenius, Lena, 2016. Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar. Stockholm: Thales. (222 s).

Hayden, Patrick, 2001. The Philosophy of Human Rights. New York: Paragon House S. 48-268, 379-462 (303 s).

Nickel, James W., 2007. Making Sense of Human Rights. 2 uppl. Oxford: Blackwell (267 s).
Lärare
Linde Lindkvist
Examinationsform
PM, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga Rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm 2014-11-24
Litteraturen reviderad 2017-04-24
Reviderad 2016-02-10