5MR173 Mänskliga rättigheter och demokratins framväxt, 7.5 hp
Human Rights and Development of Democracy, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2017/2018 nov - jan (v45-v03). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR173
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Övergripande och grundläggande kurs om moraliska och historiska perspektiv på mänskliga rättigheter och demokrati.

Det demokratiska samhället har sin grund i idén om alla människors lika värdighet och okränkbarhet. Föreställningar om individens ansvar samt vars och ens rätt att bestämma över sitt liv är centrala för klassiska teorier om demokrati och den politik som söker ge konkreta former för den demokratiska processen. Globaliseringen är en ny utmaning för hur demokratin skall tolkas och förverkligas. Centrala begrepp inom demokratidiskursen studeras samt relateras till mänskliga rättigheter.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha goda kunskaper om demokratins värdegrund
• kunna orientera sig bland klassiska teorier som berör principer och kriterier för en demokratisk process
• ha förmåga att artikulera och problematisera förhållanden mellan demokrati och mänskliga rättigheter som politiska, moraliska och etiska värden
• ha inblick i globaliseringen som en ny utmaning för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.
Litteratur
Canovan, Margaret, 2005. The People. Cambridge: Polity Press (161 s).

Müller, Jan-Werner, 2013. Demokratins tidsålder: politiska idéer i 1900-talets Europa. Göteborg: Daidalos (372 s).

Thörn, Håkan, 2012. Globaliseringens dimensioner: nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser. Stockholm: Atlas (264 s).
Lärare
Linde Lindkvist
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga Rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm 2014-11-24
Litteraturen reviderad 2017-04-24
Reviderad 2016-02-10