5MR348 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp
Methodology, Human Rights, First Cycle, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2017/2018 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: MR348
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 105 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Detta är en kurs i vetenskaplig metod anpassad för att behandla problem inom studiet av mänskliga rättigheter. Kursen kommer att presentera olika metoder, inklusive kvalitativ och kvantitativ metod, samt vetenskapsteorier. Olika infallsvinklar till mänskliga rättigheter som ämne lyfts fram, till exempel juridik, samhällsvetenskap och filosofi. Övningar där studenten tydligt får koppla dessa metoder till det egna uppsatsämnet kommer att ges.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha kunskap i vetenskaplig metod
• kunna artikulera problem av metodologisk karaktär som uppstår i samband med vetenskapligt skrivande
• på ett säkert sätt kunna använda vetenskaplig terminologi samt behärska grundläggande akribikrav
• kunna föra en konstruktiv kritisk diskussion om teoretiska problem.
Litteratur
Bryman, Alan, 2011. Samhällsvetenskapliga Metoder. Malmö: Liber. (690 s)

Kulin-Olsson, Karin, 2011. Juridikens fundament – med grundläggande juridisk metodlära. Stockholm: Jure Förlag. (220 s)

Arbetsmaterial

Om källhänvisningar och referenser för PM- och uppsatsskrivande - MR-programmet - läggs upp på THS hemsida under Studentinformation.

Lärare
Linda Marklund
Examinationsform
PM.
Betygsgrader
Godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga Rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm 2016-10-24
Litteraturen reviderad 2017-04-24