5MR431 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30.0 hp
Human Rights, Philosophy, Law and Politics, 30.0 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2017/2018 aug - jan (v35-v03). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: MR431
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Kursen består av tre delkurser om vardera 10 hp.

Delkurs 1: Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk orientering, 10 hp
Kursens ger studenten en översiktlig introduktion till mänskliga rättigheter ur filosofiskt, rättsligt och politiskt perspektiv. Här behandlas de mänskliga rättigheternas idéhistoria fram till 1945. I den filosofiska delen presenteras tidiga filosofier från Asien och Europa, samt några av naturrättens och upplysningstidens tidiga filosofer. I den moderna delen ingår en orientering av de politiska filosofiernas huvudsakliga riktningar samt några avgörande politiska händelser i rättigheternas historia.

Delkurs 2: Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp
Kursen är en fördjupningskurs om hur det folkrättsliga systemet är uppbyggt samt om relationen mellan internationell rätt och nationell rätt. Folkrättens källor, utvecklingen av det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter, samt regleringen kring statsansvar och den humanitära rättens relation till mänskliga rättigheter granskas.

Delkurs 3: Filosofiska utmaningar och mänskliga rättigheter, 10 hp
I kursen fördjupas filosofiska och politiska teorier som liberalism och socialism i förhållande till mänskliga rättigheter granskas. Vidare analyseras specifika teoretiska perspektiv som feminism, postkolonialism och rättviseteorier från modern tid fram till idag.

Efter kursen förväntas studenten:
• Delkurs 1:
• visa kunskap och förståelse om de mänskliga rättigheternas idéhistoria fram till mitten av 1900-talet och självständigt kunna reflektera över rättighetsbegreppet
• i diskussion med andra förhålla sig kritiskt till egna värderingar och föreställningar
• med hög grad av självständighet kunna kommunicera vetenskaplig reflektion om mänskliga rättigheter för en akademisk såväl som annan målgrupp i både tal och skrift

• Delkurs 2:
• med hög grad av självständighet kritiskt identifiera och formulera sådana problem som gäller det folkrättsliga systemet och det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter
• kritiskt granska det arbete som utförs av mellanstatliga, statliga och icke-statliga aktörer för att skydda mänskliga rättigheter lokalt och globalt
• med hög grad av självständighet bearbeta frågan om hur diskursen om mänskliga rättigheter kan bli relevant i en global och mångkulturell värld
• presentera analyser av det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter för en akademisk såväl som annan målgrupp i både tal och skrift

• Delkurs 3:
• visa kunskap och förståelse för de politiska och filosofiska teorier som behandlas i relation till mänskliga rättigheter
• visa förmåga att kritiskt identifiera och formulera centrala frågeställningar inom såväl som mellan de teorier som tas upp i kursen
• visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna argumentera vetenskapligt för en akademisk såväl som annan målgrupp i både tal och skrift.
Litteratur
Litteratur delkurs 1

Böcker:
Beitz, Charles R., 2009. The Idea of Human Rights. Oxford: Oxford University Press. (235 s) Finns även 3 ex att låna som e-bok via Ebook Central.

Freeman, Michael, 2011. Human Rights: An Interdisciplinary approach. Cambridge: Polity Press, 2 uppl. (240 s)

Hunt, Lynn, 2007. Inventing Human Rights: A History. New York: W.W. Norton & Co. (272 s)

Ishay, Micheline R., 2008. The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era. Berkeley: University of California Press (430 s). Finns även 3 ex att låna som e-bok via EbscoHost.

Johansson Dahre, Ulf, 2014. Mellan ord och handling: Globaliseringens konsekvenser för de mänskliga rättigheterna. Lund: Studentlitteratur. (150 s)

Artiklar:
Akbarzadeh, Sharam & MacQueen, Benjamin, 2008. Framing the debate on Islam and human rights. I: Akbarzadeh & MacQueen (red), Islam and Human Rights in Practice: Perspectives across the Ummah. London: Routledge. S. 1-11. (10 s)

Alston, Philip, 2013. Does the Past Matter? On the Origins of Human Rights. I: Harvard Law Review 126: 2043-2081. (36 s) Kan laddas ner från: cdn.harvardlawreview.org/

Aristotle, 1962. The Politics. London: Penguin. S. 55-87, 295-299. (37 s)

Burke, Edmund, 1982 [1799]. ”Reflektioner om revolutionen i Frankrike”. Contra: Stockholm. (25 s)

Chan, Joseph, 1999. A Confucian Perspective on Human Rights for Contemporary China. I: Bauer & Bell (red), The east Asian Challenge for Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press. S. 212-240. (28 s)

Donnelly, Jack, 1992. ”Third Generation Rights”. Paper at human rights Conference, Amsterdam. I: Brölmann, Catherine, Lefeber, René & Zieck, Marjoleine (red.), Peoples and minorities in international law. Dordrecht: Nijhoff.  (42 s)

Douzinas, Costas, 2000. The End of Human Rights: Critical legal Thought at the Turn of the Century. Oxford: Hart Publishing. S. 1-23, 371-380. (32 s)

Edelstein, Dan, 2014. Enlightenment Rights Talk. I: The Journal of Modern History 86.3. S. 530-565. (35 s)

Eliasson, Jan, 2011. Peace, Development and Human Rights: The Indispensable Connection”. The Dag Hammarskjöld Lecture, Uppsala University (22 s) Tillgänglig via www.daghammarskjold.se

Fukuyama, Francis, 1989. The End of History. I: The National Interest, summer 1989. (25 s)

Gewirth, Alan, 1982. “Human Rights” (övers. Per Bauhn). Stockholm: Thales. S. 40-80. (40 s)

Howard-Haussmann, Rhoda, 2005. The second great transformation: human rights leapfrogging in the era of globalization. I: Human Rights Quarterly, vol. 27. S. 1-40. (40 s) Tillgänglig via Proquest Political Science

Johansson Dahre, Ulf, 2017. Searching for a middle ground: Anthropologists and debate on the universalism and the cultural relativism of human rights. I: The International Journal of Human Rights. S. 1-18. (18 s)

Leary, Virginia A., 1991. Postliberal Strands in Western Human Rights Theory. I: A. Na’Aim (red), Human Rights on Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. S. 105-132. (28 s)

Liu, Lydia H., 2014. Shadows of Universalism: The Untold Story of Human Rights around 1948. I: Critical Inquiry, 40 (4). S. 385-417. (32 s)

Kant, Immanuel, 1995 [1764]. ”The Differences between the races” (3 s)

Locke, John, 1988 [1689]. Two Treatises of Government. I: Strömholm, Stig & Frändberg, Åke (red), (övers. Thomas Mautner). Rättsteoretiska klassiker. Stockholm: Thales. S. 169-183. (15 s) Finns även som e-bok via Ebook Central på engelska.

Marx, Karl “Om judefrågan” [1843] I: Människans frigörelse. Göteborg: Daidalos (15 s).

Mazower, Mark, 2004. The Strange Triumph of Human Rights, 1933-1950. I: Historical Journal, 47 (2). S. 379-98. (19 s)

Monshipouri, Mahmood, et al, 2003. Multinational Corporations and the Ethics of Global Responsibility: Problems and Possibilities. I: Human Rights Quarterly, vol. 25. S. 965-989. (25 s) Tillgänglig via Proquest Political Science.

Othman, Norani, 1999. Grounding Human Rights Arguments in Non-Western Culture: Shari’a and the Citizenship Rights of Women in a Modern Islamic State. I: Bauer & Bell (red), The East Asian Challenge for Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press. S. 169-192. (23 s)

Pedersen, Susan, 2012. Samoa on the World Stage: Petitions and Peoples before the Mandates Commission of the League of Nations. I: The Journal of Imperial and Commonwealth History, 40 (2). S. 231-61. (30 s)

Paine, Thomas, 1992 [1791]. Människans rättigheter (övers. Thomas Warburton). Stockholm: Ordfront. S. 49-90 (41 s)

Rousseau, Jean-Jacques, 1984 [1750]. Discourse on the Origins and the Foundations of Inequality among men. London: Penguin. S. 77-107 (30 s). Tillgänglig via Google Books

Simpson, Bradley R, 2013. Self-Determination, Human Rights, and the End of Empire in the 1970s. I: Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 4.2. S. 239-260. (21 s) Tillgänglig via THS-tidskriftsportal

Tatsuo, Inoue, 1999. Liberal democracy and Asian Orientalism. I: Bauer & Bell (red), The east Asian Challenge for Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press. S. 27-59. (33 s)

Wollstonecraft, Mary, 1995 (1792). ”Vindication of the Rights of Women”. (11 s) Tillgänglig som e-bok via Ebook Central.


Arbetsmaterial:
The United States Declaration of Independence, 1776

The United States Constitution and Amendment: “The Bill of Rights”, 1789 & 1791.

The French Declaration of the Rights of Man and Citizen, 1789

The League of Nations Covenant, 1919, art. 22 och 23

Universal Declaration of Human Rights, 1948

The United Nations Global Compact, 2000
Litteratur delkurs 2

Bantekas, Illias & Oette, Lutz, 2013. International Human Rights Law and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. (720 s)

Shaw, Malcolm N., 2014. International Law, 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press. (940 s)

Svanberg, Katinka, 2015. En introduktion till traktaträtten. En lärobok i traktaträtt. 5 uppl. Stockholm: Norstedts juridik. (110 s)

Artiklar och rättsfall tillkommer. 
Litteratur delkurs 3

Arendt, Hannah, 2017. Rätten till rättigheter: Politiska texter. Red. Anders Burman. Stockholm: Tankekraft förlag. (246 s)

Brown, Wendy, 2004. 'The Most We Can Hope For. . .': Human Rights and the Politics of Fatalism. I: South Atlantic Quarterly 103 no. 2/3. (12 s)

Ingram, James D., 2008. What Is a “Right to Have Rights”? Three Images of the Politics of Human Rights. I: American Political Science Review 102 no. 4. (16 s) Tillgänglig via www.jstor.org

James, Susan, 2003. Rights as Enforceable Claims. I: Proceedings of the Aristotelian Society 103 no. 1 (15 s) Tillgänglig via www.jstor.org

Merry, Sally Engle, 2006. Human Rights and Gender Violence. Chicago: University of Chicago Press. (269 s)

Nussbaum, Martha, 2013. Creating Capabilities. New York: Belknap Press. (237 s). 3 ex finns på svenska, finns även som e-bok på engelska tillgänglig via Ebook Central.

Cruft, Rowan S. & Liao, Matthew & Massimo, Renzo (red.), 2015. Philosophical Foundations of Human Rights. New York: Oxford University Press. (703 s)

Rawls, John, 1987. The Idea of an Overlapping Consensus. I: Oxford Journal of Legal Studies 7 no. 1. (25 s)

Spivak, Gayatri Chakravorty, 2004. Righting Wrongs. I: The South Atlantic Quarterly 103, no. 2/3. (60 s)

Douzinas, Costas & Conor, Gearty (red.), 2014. The Meaning of Rights. New York: Cambridge University Press. (328 s)

Originaltexter och artiklar (max. 400 s) tillkommer.
Lärare
Ulf Johansson Dahre, Katinka Svanberg, Linde Lindkvist
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga Rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm 2014-10-10
Litteraturen reviderad 2017-04-24
Reviderad 2015-10-26