ARMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp
Master’s programme in Human Rights, 120.0 Credits
Program, Teologi, huvudområde Mänskliga rättigheter
Ht 2017/2018 aug - jun (v35-v23). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MRMAS
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 90 högskolepoäng i mänskliga rättigheter eller annat relevant ämne vid teologisk, historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig, juridisk fakultet eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Programmet i mänskliga rättigheter på avancerad nivå syftar till fördjupad förståelse av mänskliga rättigheter i historia och samtid, i olika kulturer och på olika samhällsnivåer, i såväl ett individ- som ett grupperspektiv, lokalt och globalt. Mänskliga rättigheter utgör ett viktigt verktyg för samhällets utveckling och ett värdigt mänskligt liv.

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter vänder sig bland annat till studenter som har för avsikt att söka utbildning på forskarnivå. Programmet är också lämplig för olika yrkesroller i samhället inom till exempel kommuner, landsting och statlig förvaltning, religiösa och olika frivilligorganisationer, likaväl som inom media, utbildning och näringsliv.

Programmet är betydelsefullt för den som vill uppnå förmåga att självständigt och sakligt identifiera och arbeta med frågeställningar rörande mänskliga rättigheter ur olika aspekter. Programmet syftar vidare till att ge studenten överblick över ämnet mänskliga rättigheter och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder, samt till att ge erfarenhet av egen forskning.


Programmets uppbyggnad

Programmet omfattar fyra terminers studier för masterexamen. Studenten kan välja att efter ett år avsluta med en magisterexamen. Programmet läses på heltid.

Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och seminarieövningar. Föreläsningar på masternivå ger väsentligt vidgade och fördjupande perspektiv och inblickar, medan seminarieövningar syftar till att träna studenten i att professionellt göra självständiga, kreativa och kritiska bedömningar, samt att självständigt och flexibelt urskilja, formulera och lösa kvalificerade problem.

Studierna inkluderar ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng. Den som tar en magisterexamen genomför ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Följande kurser läses inom programmet

Termin 1 – hösttermin
Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30hp

Termin 2 - vårtermin
Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7.5hp
Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7.5hp
Konflikter mellan rättigheter, 7.5hp
Religions- och övertygelsefrihet i en global värld, 7.5hp

Termin 3 - hösttermin
Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15 hp
Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konflikt, 15hp

Termin 4 – vårtermin
Examensarbete för masterexamen, 30hp

Examen
Programmet leder fram till en masterexamen i teologi med mänskliga rättigheter som huvudområde, 120 högskolepoäng. Master of Theology with a Major in Human Rights (Two Years) 120 credits. Högskolan har ansökt om en masterexamen i mänskliga rättigheter, 120 högskolepoäng.
Programbeskrivning
Programmet omfattar fyra terminers studier för masterexamen. Programmet läses på heltid och delkurserna går på helfartstakt. Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och seminarieövningar. Föreläsningar på masternivå ger väsentligt vidgade och fördjupande perspektiv och inblickar, medan seminarieövningar syftar till att träna studenten i att professionellt göra självständiga, kreativa och kritiska bedömningar, samt att självständigt och flexibelt urskilja, formulera och lösa kvalificerade problem. I programmet ingår ett examensarbete på 30hp.

Examen
Masterexamen i teologi med mänskliga rättigheter som huvudområde, 120 hp. Högskolan har ansökt om masterexamen i mänskliga rättigheter, 120 högskolepoäng.

LÄS MER OM PROGRAMMET PÅ VÅR HEMSIDA: MR-masterprogrammet
Inledande kurser
Möjliga Examen
Masterexamen, Magisterexamen.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2016-05-03