Forskarutbildning i Bibelvetenskap

THS erbjuder från och med höstterminen 2017 forskarutbildning i bibelvetenskap med inriktningar i Gamla respektive Nya testamentet. Planerna är granskade av universitets- och högskolekanslerämbetet och examensrätt beviljad av regeringen. Utbildningen följer riktlinjerna för svensk forskarutbildning. Programmet omfattar 240 hp (fyra år) och kan läsas på heltid eller deltid. 

THS handledare representerar ett brett spektrum av förhållningssätt till bibelvetenskapen, inklusive historiska, litterära, teologiska, socialvetenskapliga, kognitiva och receptionskritiska perspektiv. Ett större forskningsprojekt, ”Ideas, Practices, and Rituals of Moral Repair in Antiquity”, med utgångspunkter och metoder från kognitiv religionsvetenskap och finansierat av Vetenskapsrådet, kommer att pågå till 2021. Forskarstuderande med liknande intressen kan dra särskild nytta av forskningsmiljön.

Forskarstuderande vid THS kommer också att vara del av större nätverk, såväl nordiska som internationella, vilket även innefattar möjligheter till kortare utbytesperioder. Krav för antagning innefattar bland annat examen på avancerad nivå (magister, master, eller annan jämförbar examen), med fokus på det forskningsämne ansökan gäller (Gamla eller Nya testamentet), samt en väl genomarbetad projektplan.

Mer information finns här