ANSÖKAN sker via antagning.se.

4-PT-343 Nya församlingar i ett nytt Sverige (kursen inställd), 7.5hp
Praktisk teologi  

Vt 2013, jan-juni. Dagtid i Stockholm, språk svenska.
Lärare: Mattias Neve

Ansökan
antagning.se, kurskod THS-PT343

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: Historia A, Religionskunskap A och Samhällskunskap A
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå

Kursnivå
Grundnivå - Fördjupningskurs

Innehåll och mål
Syftet med kursen är att genom studier och föreläsningar undersöka olika uttryck för den kristna församlingen som finns i Sverige i dag samt ge studenten en förståelse av församlingsplantering som företeelse. Detta sker ur ett internationellt perspektiv men med fokus på de särskilda villkor som gäller för Sverige som kontext. Kursen bearbetar församlingsplantering utifrån praktiska, strategiska och teologiska hänseenden. Som en del av kursen betonas också omvärldsanalys av Sverige, dels i ett allmänkulturellt perspektiv, dels i ett religiöst perspektiv. I kursen ingår ett självständigt studium kopplat till en lokal församling.

Efter kursen förväntas studenten:
• ha kunskap om olika uttryck för den kristna församlingen i Sverige i dag
• kunna redogöra för församlingsplantering som företeelse, ur praktiska, strategiska och teologiska hänseenden
• visa förmåga att enskilt och i grupp problematisera kring församlingsplanteringens särskilda villkor i Sverige i jämförelse med internationella erfarenheter. 

Litteratur
Reservation för revidering av litteraturen.
Cole, Neil, 2005. Organic Church. Growing faith where life happens. San Francisco: Jossey-Bass. (217 s.)

Frisk, Liselotte, 1998: Nyreligiositet i Sverige. Ett religionsvetenskapligt perspektiv. Nora: Nya Doxa. 183-217. (34 s.)

Frost, Michael och Alan Hirsch, 2006: The Shaping of Things to Come. Innovation and mission for the 21st-century church. Peabody: Hendrickson Publishers. (236 s.)

Hamberg, Eva M, 2004: Christendom in decline: the Swedish case. The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000. Red. McLeod, Hugh och Ustorf, Werner). Cambridge: Cambridge University Press. (12 s.)

Mission-Shaped Church. Church planting and fresh expressions of church in a changing context. 2004. Red. Graham Cray. London: Church House Publishing. S 1-124 (124 s.)

Murray, Stuart, 2005: Church after Christendom. Milton Keynes: Paternoster. (235 s.)

Murray, Stuart, 2008: Planting Churches. A framework for practitioners. Milton Keynes: Paternoster. (226 s.)

Examinationsform
PM 

Betygsgrader
Väl godkänd, Godkänd, Underkänd

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet 2011-12-20


 

Tillbaka till menyn