Ulf Bergsviker

Doktorand, timlärare, pastor i Equmeniakyrkan
ulf.gustafsson@ths.se

Doktorand i Systematisk teologi med tros- och livsåskådningsforskning

Jag är doktorand i systematisk teologi och arbetar med ett forskningsprojekt som delas av Teologiska Högskolan, Stockholm och Uppsala Universitet. Mitt forskningsprojekt kan sägas bearbeta och operera i skärningspunkten mellan det som ibland omtalas som teologins ”tre offentligheter” (kyrka, akademi och samhälle). Projektet har arbetsnamnet, ”Erkännandets teologi” och utgår från en under de senaste två decennierna aktuell politisk filosofisk debatt mellan olika tongivande filosofer omkring begreppet ”Erkännande”, som handlings- och identitetsmarkör för att fånga hur ett godare och sannare mångkulturellt samhälle om möjligt kan realiseras. Denna debatt inom det politiskt filosofiska fältet relateras sedan till en fältstudie som görs i två lokala Stockholmsförsamlingar, Immanuelskyrkan tillhörande Equmeniakyrkan och Sankta Clara, Svenska kyrkan. Syftet med forskningen är att ge och vidga den politiska filosofiska debatten en mer distinkt teologisk förståelse. Detta projekt kan också i sin utsträckning belysa olika resurser och konstruktiva perspektiv på vad kristna kyrkor och församlingar med sin tro och sitt liv, kan tänkas bidra med mer konkret in i ett mångkulturellt samhälle. 

Jag har tidigare varit doktorand vid Åbo Akademi i praktisk teologi där jag arbetade med postmodern amerikansk homiletik och predikonst. Både praktisk teologi och den kristna församlingens tro och liv, ligger mitt hjärta mycket varmt. Jag har ett mycket stort intresse för hur den kristna församlingen kan förkroppsligas i vår tid som ett särskilt och påtagligt engagemang. Inte minst, har jag ett intresse av hur ett vitalt och relevant kristet ledarskap ser ut idag, ett ledarskap som förmår att integrera en distinkt medveten teologisk reflektion med konkreta praktiker. Det har under lång tid funnits ett ”gap” mellan en alltför abstrakt och spekulativ teologi å ena sidan, men å andra sidan så har det också funnits bland pastorer och präster en olycklig teologisk ambivalens och brist på teologiskt självförtroende. Jag är pastor i Equmeniakyrkan, och arbetade under ett antal år i en lokal missionsförsamling norr om Stockholm. Har också en ”passion” för den ännu i Sverige, i mångt och mycket teologiskt, ganska outforskade pastorala själavårdens potential. Det finns också resurser och värdefulla perspektiv rörande den pastorala själavårdens kliniska och praktiska hantverk, som inte exempelvis en psykoterapi har. Även här finns ett djupt teologiskt intresse för möjligheten att integrera kunskaper från både mer psykoteraeutiskt drivna perspektiv på samtalet, med pastorala själavårdande praktiker. Detta intresse sprang fram tydligt under min utbildning i psykoterapi och arbete 5 år som anställd S:t Lukasterapeut på en av S:t Lukas mottagningar i Stockholm. 

Utöver min forskning arbetar jag till och från som timlärare på THS. Ställer också i mån av tid och rum upp på olika former av predikantkallelser, föredrag och föreläsningsuppdrag. 

När inte forskning eller kyrka sysselsätter mig, så kan jag bekänna ett periodvis nästan ”osunt” intresse för sport. Är uppvuxen i Luleå uppe i norr och har bott i Stockholm sedan 20 år tillbaks. Norrländskan har dock inte riktigt gått ur och detta ”språk” i kombination med någon slags Stockholms accent, ger en slutprodukt som ibland kan yttra sig i en förvisso fullt begriplig, men besynnerlig klang.